English
      
Calendar Ažurirano: 09.05.2016

O nama

Srbija je započela reformu sektora pravde prepoznajući njen značaj u jačanju uprave, poboljšanju poslovne klime, borbi protiv korupcije i jačanju sigurnosnog sistema kako bi se povećala odgovornost države i njena delotvornost. Multidonatorski fond za podršku sektoru pravde (MDTF-JSS) osnovan je na zahtev Ministarstva pravde i donatora. Namera je da se obezbedi mehanizam kako bi se udružila donatorska sredstva i finansirao koordinisani program rada u cilju pomoći Ministarstvu pravde i institucijama iz sektora pravde.

Srbija je kao deo svog procesa evropskih integracija već preduzela značajne korake ka ubrzanju reforme sektora pravde. Nakon potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa Evropskom komisijom 2008. godine, Srbija izražava želju da nastavi sa ubrzanjem pomenutih reformi koje za cilj imaju jačanje vladavine prava i unapređenje kapaciteta, rezultata rada, efikasnosti, integriteta, odgovornosti i profesionalizma njenog sektora pravde. To će još delotvornije doprineti sposobnosti Srbije da zaštiti osnovna prava, poboljša poslovnu klimu, poveća dostupnost pravde za siromašne i marginalne grupe građana, da se bori protiv korupcije i ojača upravljanje i sigurnosni sistem kako bi li se povećala odgovornost države i njena delotvornost.

MDTF-JSS će dopuniti podršku i tehničku pomoć koju Evropska komisija pruža sektoru pravde u Srbiji. Sveopšti cilj MDTF-JSS je da olakša proces evropskih integracija Srbije u sektoru pravde, uspostavi okvir za rezultate rada u sektoru pravde i da ojača koordinaciju pomoći u sektoru pravde u Srbiji.
U tom smislu svrha MDTF-JSS-a je da:
  • bude jedan inovativni mehanizam za sve zainteresovane strane kako bi se koordinisala donatorska pomoć za sektor pravde u Srbiji u skladu sa prioritetima vlade i EU a u vezi sa integracijama i u skladu sa finansijskim prioritetima donatora;
  • obezbedi fokusiranu kratkoročnu podršku Srbiji za jačanje kapaciteta u sektoru pravde, analitički i savetodavni rad, učenje putem razmene mišljenja i znanja sa kolegama kao i drugu vrstu tehničke pomoći Ministarstvu pravde, pravosuđu i Ministarstvu finansija Republike Srbije;
  • poveća delotvornost pomoći u sektoru pravde kroz sprovođenje aktivnosti sa ciljem da se poveća donatorska podrška programskom budžetiranju u sektoru pravde u Srbiji;
  • promoviše učešće činilaca u pružanju pomoći sektoru pravde u Srbiji; i
  • olakša proces uočavanja i izveštavanja o napretku u oblasti sprovođenja reforme pravosuđa i njenih rezultata.
Na osnovu prethodno navedenog, MDTF-JSS će olakšati implementaciju zajedničkih aktivnosti u oblastima od zajedničkog interesa; korišćenje i uticaj postojećih vladinih i donatorskih resursa i prostorija u podršci reformama u sektoru pravde; maksimalno povećanje rezultata kroz partnerstva i razmenu iskustava; jačanje progresivne integracije aktivnosti reforme pravosuša koje se finansiraju iz budžeta i od strane donatora; udruživanje resursa i ekspertize; i jačanje strategijskih javnih aktivnosti, monitoring i evaluciju.

Sledeći razvojni partneri su dali svoja sredstva za MDTF-JSS (po abecednom redu): Danska, Holandija, Norveška, Slovenija, Španija, Švajcarska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Donatori i partneri

MDTF-JSS je inicijativa više donatora gde postoji sedam donatora koji su položili svoja sredstva: Danska, Holandija, Norveška, Slovenija, Španija, Švajcarska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Onako kako je osmišljen, MDTF-JSS je kolaboraciona inicijativa koja koordinira svoje aktivnosti i teži ka sinergijama sa svim ključnim razvojnim partnerima u sektoru pravde u Srbiji. Pre svega, sve MDTF-JSS aktivnosti su veoma pažljivo iskoordinisane sa Evropskom komisijom kako bi se osiguralo da aktivnosti budu komplementarne podršci koju pruža Evropska komisija i kako bi se olakšao proces evropskih integracija kada je reč o sektoru pravde u Srbiji.

MDTF-JSS predstavlja instrument koji teži da ojača koordinaciju donatora i poboljša delotvornost pomoći pružene sektoru pravde u Srbiji. Kanališući resurse razvojnih partnera MDTF-JSS pomaže koordinaciju donatora koju vodi vlada, a u vezi sa reformama sektora pravde i modernizacijom. MDTF-JSS se nadovezuje na i jača postojeći dijalog i aranžmane koji se odnose na koordinaciju između izvršnih organa, pravosuđa, razvojnih partnera, civilnog društva i akademske javnosti. MDTF-JSS takođe promoviše učešće eksternih činilaca u podršci sektoru pravde u Srbiji i uočavanju napretka tokom sprovođenja reformi.

MDTF-JSS je takođe sastavni deo Partnerskog foruma koji okuplja sve ključne činioce u sektoru pravde Republike Srbije. Partnerski forum je zamišljen tako da doprinese boljoj komunikaciji i delotvornoj saradnji između činioca učesnika.

Partneri - donatori


Denmark

Netherlands

Switzerland

Sweeden

Spain

Slovenia

Partneri iz Srbije
 

Ministry of Justice and Public Administration

Association of Judges

Commercial Court

Ministry of Finance

Republican Public Prosecutor's Office

Supreme Court of Cassation

Judicial Academy

Belgrade University - Faculty of Law

Association of Prosecutors

Bar Association of Serbia

High Judicial Council

State Prosecutorial Council

Republic Prosecutor Office

Constituional Court
 
 

Drugi međunarodni partneri
 

European Commission - DG Enlargement

UNDP

Council of Europe

USAID in Serbia

OSCE

Germany